สำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ 123 หมู่ 16 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น

แผนที่

สำนักหอสมุดมี 9 ชั้น