บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 59 รายการ )

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 • Tel. : 0
 • sisupat@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

 • Tel. : 0
 • krunapon@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Tel. : 42615
 • prasit_p@kku.ac.th

ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42625
 • tsirip@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

 • Tel. : 42625
 • tasane_p@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42624
 • palbut@kku.ac.th

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42631
 • sutthi@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Tel. : 42632
 • tipapo@kku.ac.th

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญ์ดล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 • Tel. : 42619
 • jittro@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยคลังและพัสดุ

นางสุวิมล คำชมภู

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

 • Tel. : 42611
 • suwcom@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยบริหาร ธุรการ และทรัพยากรบุคคล

นางกันยกร นามบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Tel. : 42648
 • psomta@kku.ac.th

หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกุลณสร อ้วนไตร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42632
 • siravadeeou@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นางมุกดา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42662
 • mukda@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์

นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42613
 • akarima@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ / ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้และนวัตกรรม

นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Tel. : 42613
 • nitiyach@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42662
 • varapa@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ

นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42651
 • supha_ru@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยพื้นที่และจัดการข้อมูลบริการ

นายศิวะนัท ศรีสุนทร

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42632
 • siwasr@kku.ac.th

หัวหน้างานบริการ

นางยุพา ดวงพิมพ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42662
 • yupdua@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรม

นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42616
 • yodsayada@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยบริการห้องสมุดเครือข่าย และประธานคณะกรรมการ Best Place to Work

นางละออ ข้อยุ่น

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42616
 • laow@kku.ac.th

ประธานคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้

นางยุภาพร ทองน้อย

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42616
 • tyupap@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Tel. : 44960
 • gritiga@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางอุบล ใจตาง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Tel. : 42611
 • jaubol@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 • Tel. : 42695
 • ptitir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวจุรีรัตน์ ชัยศรี

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 • Tel. : 42525
 • jurech@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 • Tel. : 42620
 • komsriko@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายรังสิต แพทย์ประดิษฐ์

พนักงานห้องสมุด ส3

 • Tel. : 42635
 • rungpa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายเวหา ศิลปบูรณะ

พนักงานห้องสมุด

 • Tel. : 42634
 • sveha@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42613
 • yaosir@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Tel. : 42662
 • nattle@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 45518
 • chathu1@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางจิดาภา กิจจารักษ์

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42639
 • benkit@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายทนงศักดิ์ พิมพ์สุนนท์

พนักงานห้องสมุด ส3

 • Tel. : 0979322557
 • pthano@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนันทนา วงศ์ชมภู

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42635 42636
 • vnanta@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางนีรบล ไชยปัญหา

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42633
 • tullib@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางไพเราะ สีทอนสุด

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42638
 • spairo@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางชนิสรา สุริยะ

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงานพิเศษ

 • Tel. :
 • lawthong@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42638
 • ppenka@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางรัดดา อุ่นจันที

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42641
 • radunc@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางมะลิวัลย์ สิริวัฒนากุล

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42639
 • malsud@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42977
 • maetsa@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางละอองดาว มาตวังแสง

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42638
 • laonma@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสุอารี ละราคี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 42635 42636
 • nsuare@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายธีรยุทธ บาลชน

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Tel. : 42606
 • theeba@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายปิติพงศ์ พิมพา

นักเทคโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Tel. : 42605
 • pitipi@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นางสาวประภาพร มณฑาทิพย์

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42644
 • mprapa@kku.ac.th

หัวหน้าหน่วยจัดการสารสนเทศ คลังข้อมูล และหอจดหมายเหตุ

นายวันชาติ ภูมี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Tel. : 42668
 • bwanch@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายดนย์บวรภัทร มีกุญชร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

 • Tel. : 42653 42663
 • kanome@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายภานุวัตร อุทัยบาล

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Tel. : 42614 42692
 • panuau@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: สำนักหอสมุด

นายอุทิศ นามสีฐาน

พนักงานห้องสมุด ส3

 • Tel. : 42614 42692
 • nuthis@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42342
 • kidsana@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 45113
 • detsan@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Tel. : 42827
 • tyuwad@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

นายจรัญ โทผาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 45302
 • tchara@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 45628 50133
 • smavon@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายสงวน ศรีโยวงศ์

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Tel. : 44214
 • ssangu@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางสมถวิล สว่างวงศ์

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 • Tel. : 48423
 • ssomth@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Tel. : 45539
 • sudsri@kku.ac.th