บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 14 รายการ )

บุุคลากรสังกัด: มข.

นางสาวณัฐนพินท์ พิมพ์วัน

บรรณารักษ์

 • Room: ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย
 • Tel. : 49835
 • natnph@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

นางจรูญลักษณ์ นารี

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
 • Tel. : 45518
 • chathu1@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

นางสาวกฤติกา สุนทร

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ห้องสมุดคณะสัวตแพทย์
 • Tel. :
 • gritiga@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวเมธยา เสามะลี

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • Tel. : 42977
 • maetsa@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์

นางสุดาวดี ชัยเดชทยากุล

บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ

 • Room: ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
 • Tel. : 45539
 • sudsri@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์
 • Tel. : 45113
 • detsan@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์

นางยุวดี เพชระ

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • Tel. : 42827
 • tyuwad@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

นางกฤษณา กลางเภา

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
 • Tel. : 42342
 • kidsana@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
 • Tel. : 45628 50133
 • smavon@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางสมถวิล สว่างวงศ์

พนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
 • Tel. : 48423
 • ssomth@kku.ac.th

บุุคลากรสังกัด: มข.

นางดุจกานต์ สุวรรณธาร

บรรณารักษ์

 • Room: ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • Tel. : 63460 63983
 • sdutka@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายสงวน ศรีโยวงศ์

พนักงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • Tel. : 44214
 • ssangu@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

นายจรัญ โทผาวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ชำนาญงาน

 • Room: ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
 • Tel. : 45302
 • tchara@kku.ac.th

ผู้ประสานงานห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย

นางสาวกนกวรรณ ชินอ่อน

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ห้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย
 • Tel. : 49835
 • ckanok@kku.ac.th