บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 8 รายการ )

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 • Room:
 • Tel. : 0
 • sisupat@kku.ac.th

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

 • Room:
 • Tel. : 0
 • krunapon@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน

ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42615
 • prasit_p@kku.ac.th

ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร

นางสาวสิริพร ทิวะสิงห์

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42625
 • tsirip@kku.ac.th

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42625
 • tasane_p@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม

บรรณารักษ์ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42624
 • palbut@kku.ac.th

หัวหน้างานจัดการทรัพยากรและสารสนเทศ

นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง

บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

 • Room: ชั้น 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42631
 • sutthi@kku.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร

นางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ

นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ

 • Room: ชั้น 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ
 • Tel. : 42632
 • tipapo@kku.ac.th