บุคลากรและข้อมูลการติดต่อ

บุคลากรและการติดต่อ ( มีจำนวน 9 รายการ )

อธิการบดี

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ประธานกรรมการประจำสำนัก

 • Room:
 • Tel. : -
 • president@kku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

กรรมการประจำสำนัก

 • Room:
 • Tel. : -
 • digital@kku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

กรรมการประจำสำนัก

 • Room:
 • Tel. : -
 • -@kku.ac.th

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

 • Room:
 • Tel. : -
 • pburin@kku.ac.th

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

 • Room:
 • Tel. : -
 • -@kku.ac.th

คณบดีคณะเทคโนโลยี

ผช.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้แทนคณบดี)

 • Room:
 • Tel. : -
 • arayaa@kku.ac.th

กรรมการประจำสำนัก

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 • Room:
 • Tel. : -
 • -@kku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี

กรรมการประจำสำนัก (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

 • Room:
 • Tel. : -
 • -@kku.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

 • Room:
 • Tel. : 0
 • sisupat@kku.ac.th